پخ زدن گوشه ها در اتوکد

پخ زدن گوشه ها در اتوکد. یکی از دستورات مناسب و مهم اتوکد در نقشه کشی های دیتایل های سازه ای، دستور Chamfer است که به عنوان مثال می توانید از آن در پخ زدن گوشه های لچکی ها و پلیت ها استفاده کنید.

اموزش اتوکد

این دستور با تایپ حرف cha در خط فرمان اتوکد و نیز از طریق پنل Modify قابل اجراست.

پخ زدن گوشه ها در اتوکد:

این دستور زیر مجموعه دستور Fillet است. برای ایجاد پخ، اتوکد دو روش زیر را در اختیارتان قرار می دهد:

1- روش فاصله (Distance): در این روش برای تعیین ابعاد پخ، از دو پارامتر Dist1 و Dist2 مطابق شکل زیر استفاده می شود.

فاصله Dist1 روی اولین ضلعانتخابی با موس و فاصله Dist2 روی دومین ضلع انتخابی اعمال می شوند.

برای استفاده از این روش باید ابتدا گزینه Distance را انتخاب کنید.

سپس فاصله Dist1 را به عدد وارد کنید و بعد فاصله Dist2 را وارد کنید. حال بر روی ضلع اول کلیک کنید و سپس ضلع دوم. تمام!

2- روش زاویه (Angle): برای تعیین ابعاد در این روش از دو پارامتر Dist1 و Angle مطابق شکل استفاده می شود. فاصله Dist1 روی اولین ضلع انتخابی اعمال می شود و زاویه Angle، زاویه بین امتداد پخ با ضلع اول است که جهت آن به سمت ضلع دوم خواهد بود.

برای استفاده از این روش ابتدا دستور cha را تایپ کنید و Enter بزنید.

سپس گزینه Angle را انتخاب کنید.

حال فاصله Dist1 را وارد کنید و Enter بزنید. سپس زاویه Angle را وارد کنید و اینتر بزنید.

بر روی ضلع اول کلیک کنید.

بر روی ضلع دوم کلیک کنید.