کتاب متره و برآورد pdf

متره واژه ای است فرانسوی که معنی آن متر کردن و یا اندازه گرفتن است و در زبان فارسی این لغت بیشتر در علم مهندسی کاربرد دارد و از آن برای متر کردن و یا اندازه گرفتن مصالح بکار رفته در یک سازه استفاده می شود.

این سازه می تواند ساختمان، راه، پل، تونل، لوله کشی و … باشد. با تعریف فوق اگر ما بتوانیم مقدار مصالح به کار رفته در یک سازه را تعیین کنیم آن سازه را متره کرده ایم.

مثلا اگر بگوییم در این سازه چند متر مکعب آجر مصرف شده است یا بگوییم مثلا برای فرش کردن این اتاق چند متر مربع موزاییک یا سنگ مصرف شده، آجر چینی آن دیوار یا سنگ فرش را متره کرده ایم.