دستور کمان در اتوکد

دستور کمان در اتوکد

در این روش، کمان با مشخص کردن نقطه شروع، پایان و زاویه کمان در اتوکد رسم می شود.

اموزش اتوکد

زاویه مثبت باعث ترسیم کمان در خلاف جهت عقربه های ساعت و زاویه منفی موجب رسم آن در جهت عقربه های ساعت و زاویه منفی موجب رسم آن در جهت عقربه های ساعت خواهد شد.

ویدئو زیر توضیحات بالا رو به طور جذابتری تشریح کرده. ویدئو رو حتما ببینید…

دستور کمان در اتوکد: