نوشته‌ها

مرکز چند ضلعی در اتوکد

نقطه وسط چند ضلعی در اتوکد

نقطه وسط چند ضلعی در اتوکد. نقطه مرکز چند ضلعی ها توسط دستور خاصی …