بایگانی برچسب برای: نقطه سبز مرکز چند ضلعی در اتوکد

مرکز چند ضلعی در اتوکد

نقطه وسط چند ضلعی در اتوکد

نقطه وسط چند ضلعی در اتوکد. نقطه مرکز چند ضلعی ها توسط دستور خاصی …