بایگانی برچسب برای: رسم تیرها و ستون ها در ایتبس

طراحی تیر در etabs

رسم تیرها و ستون ها در ایتبس

/
رسم تیرها و ستون ها در ایتبس. در این جلسه، دستور دوم این مجموعه…