بایگانی برچسب برای: دستور select در ایتبس

انتخاب اشیاء در etabs

انتخاب المان های سازه در ایتبس

/
انتخاب المان های سازه در ایتبس خیلی از اوقات نیاز داریم که المان…