نوشته‌ها

فیلم آموزش ایتبس

بار کف طبقات سازه در ایتبس

بار کف طبقات سازه در ایتبس.  این قابلیت برای معرفی میزان بارهای وارده …