نوشته‌ها

فرمان Nearest در اتوکد

فرمان Nearest در اتوکد

فرمان Nearest در اتوکد به کمک این گیره در اتوکد می توانید نقطه…
گیره ها در اتوکد

گیره ها در اتوکد

گیره ها در اتوکد - فرمان Osnap نقطه مماس! این گیره به منظور مماس کر…