بایگانی برچسب برای: اسنپ های اتوکد

گیره ها در اتوکد

گیره ها در اتوکد

/
گیره ها در اتوکد - فرمان Osnap نقطه مماس! این گیره به منظور مماس کر…