کشیدن قوس در اتوکد

کشیدن قوس در اتوکد

کشیدن قوس در اتوکد روش های مختلفی دارد که باید با توجه نیازتان از هر یک از این دستورات استفاده کنید.

دستور دومی که در منو ترسیم کمان در اتوکد وجود داره، روش نقطه شروع، نقطه مرکز و نقطه پایان است که با نام Start, Center, End مشخص شده است.

اموزش اتوکد

کشیدن قوس در اتوکد: