فرمان Nearest در اتوکد

فرمان Nearest در اتوکد

فرمان Nearest در اتوکد.  به کمک این گیره در اتوکد می توانید نقطه ای روی محیط شیء انتخاب کنید. مخفف این دستور اتوکدی در خط فرمان، nea است و علامت آن به صورت دو مثلث معکوس می باشد.

اموزش اتوکد

فرمان Nearest در اتوکد:

فرض کنید می خواهید از نقطه A خطی رسم کنید که انتهایش روی چند ضلعی باشد. روش کار به این صورته که ابتدا دستور Line را اجرا کنید. در نقطه A کلیک کنید.

روی فلش منو Object Snap ها کلیک کنید و گزینه Nearest را فعال کنید(تیک آن زده شود) . نشانگر موس را به نزدیکی محیط چند ضلعی در اتوکد ببرید تا علامت دو مثلث معکوس (شکل ب) ظاهر شود.

حالا هر جایی که کلیک کنید، نقطه انتهایی خط بر روی محیط چندضلعی خواهد افتاد. گفتنی است که با انتخاب این گیره، نقطه مورد نظر شما روی شیء قرار می گیرد، ولی محل دقیق آن مشخص نمی شود.