عملیات تخریب

عملیات تخریب. برای انجام متره و برآورد دقیق ابتدا لازم است کلیه نقشه های اجرایی با دقت بررسی شوند.

همچنین واحد انجام کار و قیمت های روز مصالح و دستمزد نیروی انسانی باید بر اساس دفترچه فهرست بها مشخص شوند.

پروژه متره بتنی

سپس مقادیر محاسبه شده در جدول ها و برگه های مورد نیاز درج می شوند.

از این جلسه به بعد، فصول مختلف کارهای رشته ابنیه را مورد بررسی قرار می دهیم.

عملیات تخریب

مثال: در شروع یک پروژه ساختمانی، کارهایی به شرح زیر انجام گرفته است. مطلوبست محاسبه هزینه عملیات:

1- بوته کنی در 1000 متر مربع زمین

2- تخریب کلی دو باب ساختمان موجود با مشخصات الف) ساختمان آجری 200 مترمربع، ب) ساختمان خشتی 100 مترمربع

3- تخریب 50 مترمکعب بتن مسلح

4- جمع آوری 300 مترمربع آسفالت پشت بام

5- کل عملیات تخریب

پاسخ در ویدیو زیر …