دستور زوم کردن در ایتبس

دستور زوم کردن در ایتبس. در اکثر نرم افزارهای شبیه سازی از جمله نرم افزار ایتبس، برای بزرگ نمایی و کوچک نمایی مدل دستوری مبنی بر Zoom اشیاء قرار داده شده است.

بخش Zoom ها در منو View شامل 5 دستور است که به ترتیب دارای نام ها و کاربردهای زیر می باشند:

پروژه ایتبس بتنی

1- Rubber Band Zoom: این گزینه به شما اجازه می دهد تا بوسیله ترسیم یک کادر با موس بزرگنمایی را روی شیء مورد نظرتون انجام بدید.

2- Restore Full View: این گزینه نمای کلی مدل را با یکبار کلیک نمایش می دهد. کاربرد این گزینه هنگامی است که روی یک قسمت از مدل Zoom کردید و می خواهید فورا یک نمای کلی از سازه داشته باشید.

3- Previouse Zoom: این گزینه شما را به Zoom  قبلی می برد.

4- Zoom In One Step: برای بزرگ نمایی روی یک شیء می توانید از این گزینه استفاده کنید. توجه داشته باشید که بزرگ نمایی در این گزینه به صورت گام به گام است، یعنی برای هر بار Zoom باید این دستور را مجددا اجرا کنید.

5- Zoom Out One Step: این گزینه عکس دستور 4 عمل می کند.

زوم کردن در ایتبس

زوم کردن در ایتبس

زوم کردن در ایتبس