حداقل آرماتورگذاری عرضی تحت اثر مشترک پیچش و برش

حداقل آرماتورگذاری عرضی تحت اثر مشترک پیچش و برش

همانطور که پیش از این نیز خواندیم، نیروی برشی و لنگر پیچشی هر دو باعث ایجاد تنش های برشی در مقطع می شوند، لذا برای تامین مقاومت مورد نیاز مقطع لازم است آرماتورهار عرضی مناسب طراحی شده و در مقطع تعبیه گردد.

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در چنین شرایطی طراحی مقطع باید تحت اثر هر یک از عوامل به طور مجزا انجام شده و در نهایت آرماتورهای عرضی به کار رفته در مقطع، شامل مجموع مقدار مورد نیاز هر دو عامل برش و پیچش باشد.

برای درک بهتر به شکل زیر که یک مقطع مستطیلی را نمایش می دهد توجه نمایید. این مقطع تحت اثر نیروی برشی وارده (Vu) تحلیل شده و آرماتور برشی مورد نیاز که مجموع مساحت ساق های آن برابر Asv است مطابق شکل 1 بدست آمده است.

باید توجه شود که به دلیل اینکه در برش اثر بسته بودن آرماتور عرضی مهم نبوده و تنها ساق های موازی نیروی برشی لحاظ می گردند، لذا آرماتور عرضی به صورت U شکل و باز در نظر گرفته شده است.

از طرفی می دانیم تحت لنگر پیچشی Tu، لازم است آرماتور عرضی با مساحت ساق At مطابق آنچه در شکل 2 نمایش داده شده است، در مقطع تعبیه گردد.

در این صورت بدیهی است شکل نهایی آرماتورگذاری عرضی مقطع به صورت یک خاموت بسته خواهد بود که مساحت آن برابر مجموع مساحت آرماتور مورد نیاز تحت برش (Asv) و همچنین مساحت لازم تحت اثر پیچش (At) خواهد بود.

شکل نهایی آرماتورگذاری عرضی مقطع به صورت یک خاموت بسته

در واقع مطابق شکل زیر در صورتی که قطر آرماتور عرضی نهایی بکار رفته در مقطع برابر dv باشد خواهیم داشت:

قطر آرماتور عرضی نهایی بکار رفته در مقطع

نکته مهم: با توجه به اینکه در محاسبات پیچش، مساحت یک ساق از خاموت بسته برابر At در نظر گرفته شده و مطابق رابطه فوق Av مجموع مساحت دو ساق است، بنابراین سهم آرماتور تحت پیچش با ضریب  در رابطه بالا به کار رفته است. دراین صورت مساحت حداقل آرماتور عرضی بسته در یک گام تحت اثر برش و پیچش به صورت زیر کنترل می شود:

مساحت حداقل آرماتور عرضی بسته در یک گام تحت اثر برش و پیچش

مقدار حداقل آرماتور برشی  Avmin نیز مطابق آنچه در فصل برش خواندیم، به صورت زیر محاسبه می شود.

مقدار حداقل آرماتور برشی

مثال: با فرض اینکه برای یک تیر با مقطع نشان داده شده در شکل زیر طراحی برای برش و پیچش الزامی باشد، فقط از منظر حداقل آرماتور برشی و پیچشی بدون توجه به سایر الزامات از جمله الزامات لرزه ای، حداکثر فاصله خاموت های بسته به قطر  میلی متر به کدامیک از گزینه های زیر نزدیکتر است؟ (فرض کنید پوشش بتن برابر  میلی متر، میلگردها از رده S340 و بتن از نوع C35 است)

1)150 میلی متر                    2)125                            3)300                              4)250

حداقل آرماتور برشی و پیچشی

حل: مطابق نکات ارائه شده، مقدار حداقل آرماتور عرضی در برابر برش و پیچش برابر است با:

مقدار حداقل آرماتور عرضی در برابر برش و پیچش

تذکر: دقت شود در این سوال فقط کنترل حداقل آرماتور عرضی تحت برش و پیچش مورد سوال بوده و لزومی به کنترل سایر ضوابط آیین نامه وجود ندارد و گزینه 4 صحیح است.

مثال: فرض کنید در یک تیر بتنی طراحی برای برش و پیچش الزامی بوده و مقدار سطح مقطع آرماتور برشی مورد نیاز برابر 690 mm2/m و مقدار سطح مقطع آرماتور پیچشی مورد نیاز نیز 690 mm2/m است.

اگر برای این تیر از خاموت های بسته به قطر 10 mm استفاده شود، بدون توجه به سایر الزامات از جمله الزامات لرزه ای، حداکثر فاصله قابل قبول این خاموت های بسته به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟

پوشش بتن برابر 60 میلی متر و میلگردها از نوع S340 و رده بتن از نوع C25 فرض شود.

1)60 میلی متر                        2)75                          3)120                          4)150

حداکثر فاصله قابل قبول این خاموت های بسته

حل:

خاموت مورد نظر تحت اثر مشترک برش و پیچش قرار گرفته است، بنابراین مقدار حداقل آرماتور با توجه به مقادیر مورد نیاز تحت اثر همزمان برش و پیچش بدست می آید.

با توجه به اینکه از تنگ به قطر 10 میلی متر به عنوان آرماتورهای عرضی استفاده شده است، لذا در طول یک متر با فرض وجود b عدد خاموت داریم:

تنگ به قطر 10 میلی متر به عنوان آرماتورهای عرضی

با توجه به اینکه در طول یک متر 14  عدد خاموت وجود دارد، بنابراین فاصله بین خاموت ها برابر است با:

فاصله بین خاموت ها

بنابراین گزینه 2 صحیح است.

مثال: چنانچه مساحت مورد نیاز آرماتور برشی درتیر شکل مقابل برابر Asv=0.6S و مساحت مورد نیاز آرماتور عرضی پیچشی برابر At=0.4S بر حسب میلی متر باشد، حداکثر فاصله مجاز آرماتورهای عرضی به لحاظ تامین اثر برش و پیچش در کدامیک از گزینه های زیر به طور صحیح ارائه شده است؟ قطر آرماتورهای عرضی در تمام ساق ها یکسان و برابر 10 میلی متر است.

1)100 میلی متر                            2)125                              3)150                              4)75

آرماتورهای عرضی به لحاظ تامین اثر برش و پیچش

حل: با توجه به اینکه مشخصات تنگ بسته و سنجاقی داده شده در این شکل مشابه هستند، لذا می توان گفت 2/3 از مساحت برشی  Asv توسط تنگ بسته و 1/3 از مساحت برشی Asv توسط سنجاقی تامین می شود. بنابراین خواهیم  داشت:

مساحت برشی Asv توسط تنگ بسته و 1/3 از مساحت برشی Asv توسط سنجاقی

بنابراین گزینه 2 صحیح است.

مطلب بعدی: اثر مشترک پیچش و خمش

پیج اینستاگرام سیویل 2