بررسی فولاد بالانس، فولاد حداقل و حداکثر در مقطع مستطیلی بتن آرمه

بررسی فولاد بالانس، فولاد حداقل و حداکثر در مقطع مستطیلی بتن آرمه

این بخش از موضوعات پر تست از آزمون به حساب می آید و می خواهیم مقادیر را دقیق محاسبه کنیم.

1- حالت بالانس یا متعادل در مقاطع بتن آرمه

همانطور که قبلا گفتیم همزمان با رسیدن کرنش در دورترین تار فشاری بتن به کرنش حد گسیختگی (Ԑcu)، کرنش در دورترین ردیف آرماتور کششی به کرنش حد تسلیم (Ԑy) برسد می گوییم مقطع در حالت بالانس قرار گرفته است.

همانطور که در شکل زیر می بینیم مقدار فولاد کششی موجود در مقطع در این حالت Asb و عمق محور خنثی Xb می باشد که در ادامه بررسی می کنیم.

حالت بالانس یا متعادل در مقاطع بتن آرمه

محاسبه ارتفاع Xb به چه صورت است؟

با استفاده از تشابه مثلث ها و به کمک شکل ساده جایگزین شده، مقدار Xb برابر است با:

مقدار xb نمودار تنش و کرنش

نکات مهم:

با توجه به رابطه بدست آمده، Xb تنها به جنس مصالح (Ԑcu و Ԑy) و عمق مقطع (d) وابسته بوده و به عبارتی از عرض مقطع مستطیل مستقل می باشد.

رابطه Xb با توجه به نمودار کرنش بدست آمده و از شکل مقطع مستقل است یعنی فرقی نمی کنه مقطع دایره، مثلث  و ذوزنقه باشه برای همه مقاطع یکسان است. شکل زیر ببینید:

رابطه Xb با توجه به نمودار کرنش

با توجه به اینکه برای انواع بتن مقدار Ԑcu = 0.003 است می توانیم رابطه Xb را به صورت زیر ساده کنیم:

رابطه xb

مقدار فولاد بالانس را چگونه به دست می آوریم؟

برای محاسبه Asb کافی است با توجه به مفاهیم مطرح شده در قسمت های قبلی، به تساوی نیروی کششی فولاد (T) با نیروی فشاری بتن (C) که اصلی ترین معادله ما در لحظه نهایی است توجه شود:

نیروی کششی فولاد (T) با نیروی فشاری بتن (C)

نسبت فولاد موجود در یک مقطع مستطیلی تک آرمه (pb) در حالت بالانس عبارت است از:

نسبت فولاد موجود در یک مقطع مستطیلی تک آرمه (pb)

همانطور که می بینیم در یک مقطع مستطیلی نسبت فولاد بالانس (pb) از ابعاد مقطع مستقل بوده و تنها به جنس مصالح وابسته است.

نسبت فولاد بالانس (pb)

با توجه به مفاهیم مقاومت مصالح انحنای مقطع معادل شیب نمودار کرنش نسبت به محور قائم است. بنابراین مقدار انحنای مقطع در حالت بالانس عبارت است از:

مقدار انحنای مقطع در حالت بالانس

لنگر اسمی مقطع در حالت بالانس چگونه محاسبه می شود؟

برای محاسبه لنگر خمشی مقاوم اسمی مقطع کافیست حالضرب نیروهای کششی یا فشاری در بازوی لنگر محاسبه گردد. در این صورت داریم:

محاسبه لنگر خمشی مقاوم اسمی مقطع

در آزمون های نظام مهندسی در صورتی که مقطع مورد سوال در وضعیت بالانس باشد کافیست با جایگذاری معلومات مساله مجهولات را بدست آوریم.

مثال: یک مقطع مستطیل شکل بتنی را با آرماتور کششی تنها و با بتن C30 و فولاد S400 در حالت بالانس در نظر بگیرید. در صورتی که در این مقطع از بتن جایگزین رده C70 استفاده شود:

الف) عمق محور خنثی در حالت بالانس چگونه تغییر می کند؟

ب) مساحت فولاد در حالت بالانس چند برابر خواهد شد؟

ج) انحنای مقطع در حالت بالانس چند برابر خواهد شد؟

حل:

الف) در حالت خنثی عمق محور خنثی به صورت زیر محاسبه می شود:

عمق محور خنثی

همانطور که مشاهده می شود، عمق محور خنثی در حالت بالانس به کرنش مصالح بتن و فولاد و همچنین عمق موثر بستگی دارد. با توجه به آیین نامه در بتن های مختلف مقدار کرنش گسیختگی

یکسان و برابر 0.003 فرض می شود. بنابراین با توجه به ثابت بودم مشخصات فولاد مقطع و مقدار Ԑy مقدار عمق خنثی بدون تغییر می ماند.

ب) با توجه به رابطه محاسبه Asb داریم:

مشخصات فولاد مقطع و مقدار Ԑy

بنابراین در حالت دوم: مساحت فولاد بالانس در حدود 1.7 برابر حالت اول می باشد.

دقت شود که می توانستید با استفاده از جدول به طور مستقیم مقادیر α1β1 برای بتن C30 را برابر 0.7098 و برای بتن C70 برابر 0.522 در نظر بگیریم.

ج) با توجه به ثابت ماندن Ԑcu و Xb ، انحنای مقطع در حالت بالانس در هر دو حالت یکسان است، پس مقدار φ ثابت می ماند.

مقدار φ ثابت

مثال: مقطع تیری مانند شکل زیر است. رفتار خمشی تیر چگونه است؟ (fy=400 Mpa و f’c=25 MPa.)

1-پر فولاد                                     2- کم فولاد                                 3- غیر مسلح                                           4- متعادل

رفتار خمشی تیر

حل:

برای تعیین رفتار خمشی مقطع کافیست مساحت فولاد موجود در مقطع را با مساحت فولاد بالانس مقایسه کنیم:

رفتار خمشی مقطع

مثال: شکل زیر مقطع یک تیر بتن آرمه را در حالت بالانس نمایش می دهد.در صورتی که بتن از رده C30 و فولاد S400 باشد، مقدار عمق محور خنثی در ناحیه فشاری را برای لحظه نهایی محاسبه کنید (ابعاد مشخص شده بر روی شکل بر حسب میلی متر هستند).

1)204                                     2) 212                                             3)198                                                4)234

تیر بتن آرمه را در حالت بالانس

حل: در مقاطع با چند ردیف فولاد، برای رخ دادن حالت بالانس، هنگامی که بتن در دورترین تار فشاری به کرنش حد گسیختگی Ԑcu می رسد، فولاد کششی در دورترین ردیف میلگردهای کششی به حد جاری شدن می رسد.بنابراین در شکل بالا در حالت بالانس پایین ترین ردیف میلگردها (ردیف 3 تایی) به کرنش حد جاری شدن می رسند و در محاسبه فاصله موثر، باید فاصله این آرماتورها تا دورترین تار فشاری به عنوان عمق موثر در نظر گرفته شود. در این صورت مطابق رابطه عمق محور خنثی داریم:

عمق موثر مقطع بتن آرمه

مثال: یک مقطع بتن آرمه به شکل مثلث را با مشخصات زیر در نظر بگیرید. با توجه به این مقطع، به سوالات زیر پاسخ دهید (C25 و S400).

الف) عمق محور خنثی را در حالت بالانس چند میلی متر است؟

ب) مساحت فولاد بالانس را محاسبه کنید.

مقطع بتن آرمه به شکل مثلث

حل:

الف) در مقاطع مثلثی نیز مشخصات حالت بالانس مطابق آنچه گفتیم با توجه به نمودار کرنش ها و معادلات تعادل قابل محاسبه است:

نمودار کرنش ها و معادلات تعادل

در ادامه مهمترین موضوع محاسبه Ac (مساحت ناحیه فشاری بلوک ویتنی) می باشد که برای این منظور به صورت زیر عمل می شود:

مساحت ناحیه فشاری بلوک ویتنی

برای محاسبه Mnb، باید توجه شود که مرکز سطح هاشور خورده از راس مقطع  2/3ab فاصله دارد پس:

Mnb=fyAsb (d-2/3ab)

مثال: در مقطع نشان داده شده، مقدار As1 چقدر باشد تا مقطع در حالت توازن (بالانس) قرارگیرد؟ 

1)25                            2) 45                                     3) 55                                          4)64

Es=2×106 kg/cm2 , Ԑcu=0.003 ,  β1=0.7

As2=As3=10cm2

fy=4000 kg/cm2 ,   f’c= 500 kg/cm2 , α1=0.85

مقطع نامنظم بتنی

حل: همانطور که مشاهده می شود مقطع مورد نظر هندسه خاصی داشته و رابطه مشخصی را برای فولاد بالانس آن نمی دانیم، بنابراین با استفاده از تعریف حالت بالانس، سوال را حل می کنیم.با توجه به مفاهیم حالت بالانس، می دانیم که در این حالت دورترین تار فشاری بتن به Ԑcu رسیده و در صورتی که چند ردیف فولاد داشته باشیم، پایین ترین ردیف فولاد کششی به کرنش Ԑy می رسد.Xb نیز مانند سوالات قبل محاسبه می شود. بنابراین با رسم نمودار کرنش در حالت بالانس مقادیر کرنش فولادها را بدست می آوریم:

رسم نمودار کرنش در حالت بالانس

بلوک فشاری ویتنی

محاسبه مساحت حداقل آرماتور کششی

گاهی از اوقات ابعاد مقطع بزرگ بوده و فولاد محاسباتی مقطع با توجه به بررسی لحظه نهایی مقدار کمی بدست می آید. در این حالت، به منظور اینکه مقطع بتن آرمه به صورت مسلح در نظر گرفته شده و دچار شکست ناگهانی نگردد، لازم است مطابق آیین نامه مقدار حداقل مشخصی آرماتور در آن تعبیه گردد. نسبت حداقل میلگردهای کششی مقطع به صورت زیرتعریف می شود:

مساحت حداقل آرماتورهای کششی

در خصوص رابطه فوق نکات زیر حائز اهمیت است:

  • مقدار حداقل مساحت آرماتور خمشی مطابق رابطه بالا باید در تمامی مقاطعی از تیر که در اثر لنگر خمشی مثبت یا منفی وارده نیازبه تعبیه آرماتور کششی وجود دارد تامین گردد.
  • در رابطه بالا مقدار حداکثر مقاومت حد تسلیم آرماتورها به 550 مگا پاسکال محدود می شود. fy≤500 MPa
  • با توجه به رابطه ارائه شده، برای بتن های با مقاومت فشاری کمتر یا مساوی 31.36 مگاپاسکال جمله اول و برای بتن های با مقاومت فشاری بزرگتر، جمله دوم تعیین کنندست. بنابراین می توان نوشت:

مساحت حداقل فولاد کششی برای بتن های رده بالا

با توجه به اینکه مقدار نسبت آرماتور کششی حداقل (ρmin) صرفا به مصالح مصرفی وابسته بوده و از ابعاد مقطع مستقل است، لذا برای سهولت محاسبه و به خصوص صرفه جویی زمان در آزمون های نظام مهندسی، مقادیر این پارامتر با در نظر گرفتن حالات مختلف و متداول مصالح مصرفی، درجدول صفحات بعد آورده شده است.

نکته: در مقاطع خمشی تعبیه حداقل آرماتور کششی ضروری است اما در مواقعی با توجه به ملاحظات بهره برداری، معماری یا سایر موارد لازم است از مقاطع با هندسه بزرگتر نسبت به آنچه براساس مقاومت نیاز است استفاده گردد. در برخی موارد نیز مقطع مورد نظر تحت بارهای بسیار کم قرار می گیرد، لذا آرماتور مطابق آیین نامه می توان آرماتور کمتری نسبت به آرماتور حداقل آیین نامه ای در مقطع به کار برد، به شرط آنکه آرماتور موجود حداقل به مقدار 3/1 برابر بیشتر از آرماتور مورد نیاز محاسباتی باشد. در این صورت مساحت حداقل مورد قبول به صورت زیر بدست می آید:

مساحت آرماتور حداقل مورد قبول

محاسبه مساحت حداکثر آرماتور کششی

همانطور که وجود آرماتور کششی در مقاطع اعضای خمشی برای افزایش ظرفیت تیر در برابر خمش لازم است، باید توجه کرد که مقدار زیاد آرماتورها باعث کاهش شکل پذیری تیر می شود. بنابراین لازم است مقدار آرماتورها با یک مساحت حداکثر نیز کنترل شود.

کنترل مساحت آرماتور ها در تیرهایی که تحت اثر همزمان لنگر خمشی و نیروی محوری فشاری نهایی کمتر از 0.1f’cAg (حاصل از بارهای ضریب دار) قرار دارند به گونه ای است که در لحظه نهایی وضعیت کشش – کنترل در مقطع به وجود آید.

در مقاطع کشش – کنترل مقدار کرنش آرماتورهای کششی در لحظه نهایی بزرگتر از 0.003 +Ԑy می باشد. سوال اینجاست که با توجه به مقدار کرنش چگونه مساحت حداکثر آرماتور در مقطع محاسبه می شود؟ بسیار ساده کافیه ابتدا عمق محور خنثی را محاسبه کنیم و بعد با رابطه تعادل مقدار مساحت را محاسبه کنیم:

مقدار مساحت حداکثر آرماتورها

نسبت فولاد حداکثر

تذکر: با توجه به اینکه در لحظه نهایی Ԑcu=0.003 می باشد، به عنوان مثال، اگر از فولاد S400 در طراحی استفاده گردد، مقدار Ԑy=0.002 بوده و رابطه بالا به صورت زیر ساده می شود:

تیر تک آرمه تحت خمش خالص

نکته مهم: رابطه بالا برای یک تیر تک آرمه تحت خمش خالص بدست آمده است و برای سایر مقاطع هندسی دیگر برقرار نیست.

مثال: در یک تیر بتن آرمه با مقطع 400×600 mm ، به ترتیب حداقل و حداکثر مساحت آرماتورهای خمشی بر حسب میلی متر مربع به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک تر است؟( d=530 mm ، S400 و C30)

1)  5650 , 700                         2) 4350 , 650                                    3) 4230 , 750                                         4)5920 , 800

حداقل و حداکثر مساحت آرماتورهای خمشی بر حسب میلی متر مربع

مثال: شکل زیر مقطع یک عضو خمشی را نشان می دهد. در صورتی که عرض تیر برابر 400 میلی متر باشد عمق موثر برابر 450 میلی متر و مصالح مصرفی C30 و S400 باشد:

مساحت آرماتور حداقل این تیر چقدر است

الف) مساحت آرماتور حداقل این تیر چقدر است؟

ب) مساحت آرماتور حداکثر تیر برای رخ دادن حالت کشش – کنترل چقدر است؟

ج) مساحت حداکثر فولاد، چند برابر مساحت فولاد در حالت بالانس می باشد؟

حل:

مساحت فولاد

مثال: در یک مقطع مستطیلی تحت خمش به عرض b و عمق موثر d کدام یک از گزینه های زیر رابطه بین ρmax و ρmin را به طور صحیح نشان می دهد؟

رابطه بین ρmax و ρmin

نسبت فولاد کششی

نگاه مفهومی به مقادیر مختلف فولاد در یک مقطع

در یک مقطع تک آرمه  مستطیلی مطابق شکل زیر؛ طبق آنچه گفتیم مقادیر Asmin، Asb و Asmax را برای مقطع محاسبه کردیم. با توجه به این مقادیر می توان نوشت:

35ex-min

حالت 1: اگر As>Asb باشد شکست مقطع ترد بوده و مقطع غیر مجاز است.

حالت 2: اگر As = Asb باشد شکست مقطع بالانس بوده و مقطع غیر مجاز است.

حالت 3: اگر Asmax<As<Asb باشد شکست مقطع نرم بوده ولی با توجه به آیین نامه این مقطع غیر مجاز است.

حالت 4: اگر Asmin≤As<Asmax باشد شکست مقطع نرم بوده و طبق آیین نامه مقطع مجاز است.

حالت 5: اگر As<Asmin باشد مقطع عملا غیر مسلح تلقی شده و کاربرد آن غیر مجاز است مگر آنکه مقدار As در رابطه زیر صدق نماید.

مقایسه مقدار کرنش فولاد

مثال: در طراحی یک قاب خمشی بتن آرمه مقاوم در برابر زلزه با شکل پذیری زیاد، تیری به عرض 30 سانتی متر و ارتفاع موثر 57 سانتی متر وجود دارد که هم در بالا و هم در پایین آن سه عدد میلگرد آجدار به قطر 16 میلی متر پیشبینی شده است. اگر بتن از رده C25  باشد، حداقل رده قابل قبول فولاد برای آرماتور طولی کدام است؟

S400                                  S340                                 S500                                     S240

حل:

در اینگونه سوالات برای محاسبه رده فولاد کافیست مساحت آرماتور حداقل را با آرماتور موجود مقایسه کنیم. به بیان دیگر می خواهیم رده فولاد را به نحوی محاسبه کنیم که رابطه As≥Asmin در مقطع برابر باشد. از طرفی f’c کمتر از 31.36 MPa بوده و قطعا رابطه اول مربوط به فولاد حداقل برقرار است. بنابراین می توان نوشت:

37ex-min

گزینه 4 صحیح است.

مثال: در تیر بتن مسلح از بتن درجا با تکیه گاه های ساده و بدون لحاظ میلگردهای ناحیه فشاری و با نیروی محوری ناچیز، در صورتی که رده بتن C25 و رده فولاد S400 باشد، حداکثر نسبت سطح مقطع میلگرد کششی به سطح مقطع موثر به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟

1)  025                                       2)  0.017                                        3) 0.027                                          4) 0.021

حل:

خواسته سوال ρmax می باشد، بنابراین داریم:

38ex-min

گزینه 2 صحیح است.

مثال: در مقطع زیر، در لحظه نهایی، فاصله محور خنثی از دورترین تار فشاری برابر 100 میلی متر است. مقدار فولاد کششی موجود در مقطع، در کدام محدوده قرار می گیرد؟ (Asb و Asmax به ترتیب مقادیر فولاد بالانس و حداکثر فولاد مجاز در مقطع بوده و فولاد از رده S400 است).

39ex-min

40ex-min

حل:

مقطع تحت لنگر منفی قرار دارد، بنابراین با مشخص بودن عمق محور خنثی مقدار کرنش در فولادهای کششی در لحظه نهایی برابر است با:

لنگر منفی

مطلب بعدی: بررسی وضعیت مقطع در حالت شکست نرم

پیج اینستاگرام سیویل 2

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *