بتن پیش ساخته و بلوک چینی

بتن پیش ساخته و بلوک چینی در متره و برآورد. همانطور که از عنوان این فصل مشخصه، تمامی مباحث مربوط به تهیه و نصب جداول بتنی پیش ساخته، انواع دال های بتنی پیش ساخته، قطعات بتنی، لوله های سیمانی و… توسط فصل دوازدهم فهرست بها رشته ابنیه انجام می شود.

پروژه متره بتنی

سیمان در نظر گرفته شده برای محاسبه هزینه ردیف های فصل بتن پیش ساخته و بلوک چینی، سیمان نوع یک است.

هزینه میلگرد و آهن های مصرفی در بتن، براساس ردیف فصل های مربوط، جداگانه محاسبه و پرداخت می شود. در ردیف جدول های بتنی پیش ساخته، منظور از سطح، سطح مقطع عمود بر مسیر است.

بتن پیش ساخته و بلوک چینی

متره

مثال: مطلوب است محاسبه هزینه تهیه و نصب بیست عدد جدول بتنی پیش ساخته که ابعاد مقطع آن 12*40 و طول آن 50 سانتی متر می باشد.

پاسخ در ویدیو زیر: