انواع شکست ستون

انواع شکست ستون

به منظور اینکه با روند تغییر پارامترهای مختلف ستون در نمودار اندرکنش آشنا شوید، می خواهیم شش مرحله بارگذاری زیر را از نقطه نظیر حالت بار محوری خالص تا نقطه خمش خالص بررسی کنیم:

1)در این حالت نیروی محوری دقیقا در مرکز پلاستیک ستون اعمال شده، بنابراین خروج از مرکزیت نیور برابر صفر بوده و نمودار کرنش ها به صورت مقابل رسم می شود:

نیروی محوری روی ستون

2)در این هنگام بار محوری با کمی خروج از مرکزیت نسبت به مرکز پلاستیک اعمال می شود. بنابراین با انتقال نیروی محوری به محل مرکز پلاستیک، لنگر خمشی M2 به همراه نیروی محوری P2 به مقطع اعمال می شود.

خروج از مرکزیت ستون

3)در این حالت نیروی محوری با خروج از مرکزیت بیشتری به ستون اعمال شده، بنابراین نمودار کرنش ها به صورت مقابل رسم می شود.

خروج از مرکزیت ستون

4)در این حالت خروج از مرکزیت نیروی محوری باز هم بیشتر شده به نحوی که آرماتورهای سمت چپ مقطع تحت کشش قرار می گیرند، اما به حد جاری شدن نمی رسند.

آرماتورهای سمت چپ مقطع تحت کشش

5)مقدار خروج از مرکزیت باز هم افزایش می یابد، به نحوی که همزمان با رسیدن کرنش به دورترین تار فشاری مقطع به کرنش Ԑcu، کرنش دورترین آرماتورهای کششی به کرنش Ԑy می رسد. همانطور که می دانیم، این حالت معرف حالت بالانس است.

کرنش دورترین آرماتورهای کششی

6)در این حالت مقدار خروج از مرکزیت افزایش یافته و در لحظه نهایی کرنش آرماتورهای کششی از مقدار Ԑy بیشتر می شود.

مقدار خروج از مرکزیت افزایش یافته

در مقایسه حالت های شکست بررسی شده با حالت بالانس، می توان گفت که در حالت شکست ستون شماره 6، x<xb بوده و خروج از مرکزیت معادل (e=  )بزرگتر از eb می باشد. از طرفی در حالت های شکست شماره های 1 تا 4 ، x>xb و e<eb می باشد.

حالت های شکست بررسی شده با حالت بالانس

با توجه به توضیحات فوق و نمودارهای کرنش رسم شده، می توانیم سه حالت زیر را در تعیین رفتار ستون ها در نظر بگیریم:

1)مقاطع فشار -کنترل: مقاطعی که تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی قرار دارند و در لحظه نهایی، یعنی هنگامی که کرنش دورتین تار فشاری به کرنش گسیختگی Ԑcu می رسد، مقدار کرنش خالص کششی در دورترین فولاد کششی مقطع (Ԑs یا Ԑt) کوچکتر یا مساوی کرنش جاری شدن فولاد باشد مقاطع فشار – کنترل محسوب می شوند. حالت های 1 الی 5 که در بالا شرح داده شد در این گروه قرار می گیرند.

Ԑcu=0.003 ,   Ԑs≤Ԑy

نکته: در فولاد با رده S420، کنترل کرنش دورترین تار کششی فولاد نیز با مقدار 0.002 انجام می شود.

2)مقاطع کشش – کنترل: مقاطعی که تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی قرار دارند و در لحظه نهایی، یعنی هنگامی که کرنش دورترین تار فشاری بتن به کرنش گسیختگی Ԑcu می رسد، مقدار کرنش خالص کششی در دورترین فولاد کششی مقطع (Ԑs یا Ԑt) بزرگتر یا مساوی Ԑy+0.003 می باشد، مقاطع کشش – کنترل محسوب می شوند. با توجه به میزان کرنش فولادها در لحظه نهایی، تنها در حالت 6 از حالات فوق با رعایت شرط زیر این وضعیت می تواند رخ دهد.

Ԑcu=0.003 ,        Ԑs≥Ԑy+0.003

3)ناحیه انتقال: در مقاطعی که تحت اثر لنگر خمشی، نیروی محوری یا ترکیب لنگر و نیروی محوری قرار دارند، همزمان با لحظه گسیختگی، مقدار کرنش خالص در دورترین فولاد کششی بین مقادیر نظیر در حالت های فشار – کنترل و کشش – کنترل باشد، ناحیه انتقال در نظر گرفته می شود. شکل نمودار کرنش ها در این حالت می تواند مشابه حالت 6 باشد به شرط اینکه رابطه زیر برقرار شود:

Ԑcu=0.003 ,     Ԑysy +0.003

با توجه به اینکه وضعیت نهایی ستون براساس کرنش در دورترین آرماتورهای کششی مقطع تعیین شد، مقدار ضریب کاهش φ نیز براساس وضعیت مقطع مطابق آنچه در قسمت اول گفته شد بدست می آید.

در ادامه با حل مثالهای مختلف مفاهیم ارائه شده را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

مثال: مقطع ستونی با شکل زیر را که تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی قرار دارد، در نظر بگیرید. در صورتی که عمق بلوک فشاری مستطیلی مقطع در حالت نهایی برابر 300 mm بدست آمده باشد، با توجه به مشخصات ارائه شده در سوال و مصالح مصرفی C30 و S400 به سوالات زیر پاسخ دهید.

As1=As2=250 mm2 ابعاد مشخص شده در شکل بر حسب میلی متر هستند.

Ԑcu=0.003 ، α1=0.85 و β1=0.84 در محاسبات استفاده شود.

الف)مقاومت فشاری محوری اسمی مقطع چند کیلونیوتن است؟

ب)لنگر خمشی مقاوم اسمی مقطع در این حالت چند کیلونیوتن – متر می باشد؟

ج)مقدار حداکثر نیروی محوری و لنگر خمشی نهایی که می توان متناظر با حالت نهایی به طور همزمان به این مقطع اعمال نمود چقدر می باشد؟

مقطع ستونی با شکل زیر را که تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی

حل:

الف) ابتدا با توجه به اینکه در سوال مقدار عمق بلوک فشاری داده شده، با استفاده از رسم نمودار کرنش ها، مقادیر کرنش فولادهای مقطع را بدست می آوریم.

دقت نمایید با توجه به جهت محور لنگر خمشی، فولاد As2 تحت فشار و فولاد As1 تحت کشش می باشد.

لنگر خمشی

ب) با توجه به متقارن بودن مقطع به لحاظ هندسه و آرماتورگذاری، مرکز پلاستیک بر مرکز تقارن مقطع منطبق می باشد، در این صورت داریم:

متقارن بودن مقطع به لحاظ هندسه و آرماتورگذاری

ج) همانطور که می دانیم مطابق روش طراحی مقاومت داریم:

روش طراحی مقاومت

برای محاسبه ضریب φ کافی است نوع مقطع را براساس کرنش آرماتور کششی به درستی تشخیص دهیم. با توجه به اینکه کرنش Ԑs1 کمتر از حد جاری شدن است، بنابراین مقطع فشار – کنترل بوده و با توجه به مستطیلی بودن مقطع و استفاده از آرماتور عرضی به شکل تنگ بسته ضریب φ=0.65 در نظر گرفته می شود.

استفاده از آرماتور عرضی به شکل تنگ بسته

مثال: دو نقطه A و B در منحنی اندرکنش نیروی محوری فشاری (Pu) و لنگر خمشی (Mn) ستونی با مقدار لنگر خمشی یکسان را مطابق شکل زیر در نظر بگیرید. در مورد این دو نقطه گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

1)فاصله محور خنثی تا دورترین تار فشاری مقطع در حالت A بیشتر از همان فاصله در حالت B می باشد.

2)فاصله محور خنثی تا دورترین تار فشاری مقطع در حالت A کمتر از همان فاصله در حالت B می باشد.

3)فاصله محور خنثی مقطع تا دورترین تار فشاری مقطع در دو حالت A و B یکسان است.

4)فاصله محور خنثی تا دورترین تار فشاری مقطع بستگی به نقاط روی منحنی اندرکنش ندارد.

منحنی اندرکنش نیروی محوری فشاری (Pu) و لنگر خمشی (Mn)

حل: به موقعیت دو ستون در نمودار اندرکنش و همچنین مقدار نیروی محوری نظیر حالت بالانس دقت کنید:

همانطورکه مشاهده می شود، نیروی محوری محوری ستون A بیشتر از Pnb است، یعنی در این حالت با توجه به نمودارهای کرنش رسم شده در درسنامه مقدار x بیشتر از مقدار xb می باشد. اما با توجه به اینکه در ستون B مقاومت محوری کمتر از Pnb است، در این حالت فاصله محور خنثی کمتر از مقدار xb است.

نمودارهای کرنش رسم شده

با توجه به توضیحات بالا، فاصله محور خنثی تا دورترین تار فشاری در ستون A بیشتر از این فاصله در ستون B می باشد و گزینه 1 صحیح است.

مثال: شکل زیر مقطع ستون بتن آرمه ای را نشان می دهد که تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی در راستای x قرار گرفته است. در صورتی که همزمان با رسیدن کرنش در دورترین تار بتن فشاری به مقدار Ԑcu=0.003 کرنش آرماتورهای As2، نصف کرنش آرماتورهای As1 باشد، نیروی محوری فشاری قابل اعمال بر مقطع همزمان با لنگر خمشی Mu متناظر با این حالت، به کدامیک از گزینه های زیر نزدیکتر است؟ بتن رده C30 و فولاد S400 بوده و ابعاد بر حسب میلی متر هستند؟

β1=0.84           α1=0.85        As1= 2000 mm2       As2= 3400 mm2

مقطع ستون بتن آرمه ای

حل: با استفاده از نسبت گفته شده برای کرنش فولادها، می توان مقدار عمق محور خنثی را به صورت زیر محاسبه کرد:

کرنش فولادها

با مشخص شدن مقدار عمق محور خنثی، کرنش میلگردها به صورت زیر محاسبه می شود:

مقدار عمق محور خنثی، کرنش میلگردها

با توجه به اینکه کرنش در هر دو آرماتورهای As1 و As2 بیشتر از کرنش جاری شدن است، لذا هر دو آرماتور جاری شده و تنش آنها برابر fy می باشد.

آرماتور جاری شده و تنش آنها برابر fy

برای محاسبه مقدار نیروی محوری فشاری قابل تحمل ستون لازم است ضریب کاهش φ محاسبه گردد. با توجه به کرنش آرماتورهای کششی داریم:

مقدار نیروی محوری فشاری قابل تحمل ستون

با توجه به اینکه مقطع T شکل و فاقد دورپیچ است مقدار ضریب φ به صورت زیر بدست می آید:

اینکه مقطع T شکل و فاقد دورپیچ

تذکر: با توجه به اینکه عمق بلوک فشاری برابر 182 mm بدست آمد، بنابراین ناحیه تنش فشاری در قسمت فوقانی واقع شده است، لذا عرض ناحیه فشاری برابر 800 mm در نظر گرفته شده است. در این مورد مطالب گفته شده در خصوص عملکرد مقاطع T شکل در فصل سوم را مرور کنید. بنابراین گزینه 1 صحیح است.

مطلب بعدی: تقریب نمودار اندرکنش به صورت دو خطی

پیج اینستاگرام سیویل 2

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *