بایگانی برچسب برای: رسم دایره مماس بر دایره

رسم دایره با سه مماس در اتوکد

کشیدن دایره در اتوکد

/
کشیدن دایره در اتوکد رسم دایره بر سه شی در اتوکد به کمک دستو…