نوشته‌ها

پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی 1 طبقه

پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی 1 طبقه

/
مقدمه پروژه ی مورد نظر شامل یک مسکونی یک طبقه است . که این ساختمان …