نوشته‌ها

لنگر خمشی

انواع شکست ستون

انواع شکست ستون به منظور اینکه با روند تغییر پارامترهای مختل…
آرماتورهای عرضی به لحاظ تامین اثر برش و پیچش

حداقل آرماتورگذاری عرضی تحت اثر مشترک پیچش و برش

حداقل آرماتورگذاری عرضی تحت اثر مشترک پیچش و برش همانطور که پیش از ا…
حداقل مقاومت پیچشی اسمی مورد نیاز مقطع

ضوابط طراحی مقاطع تحت پیچش

ضوابط طراحی مقاطع تحت پیچش در قسمت قبل با دو پارامتر بسیار مهم…
عدم حضور نیروی محوری در مقطع

پیچش آستانه و پیچش ترک خوردگی

پیچش آستانه و پیچش ترک خوردگی در بخش قبل با نحوه ایجاد لنگر پیچشی…
نیروی متمرکز روی تیر بتنی

طراحی تیرهای عمیق

طراحی تیرهای عمیق از مفاهیم ارائه شده در فصل دوم به خاطر داری…
آرماتورهای برشی اصطکاکی نسبت به صفحه برش مایل باشند

ضوابط برش اصکاکی

ضوابط برش اصکاکی هنگامی که نیروی برشی بین دو سطح از بتن به …
حداقل نیروی برشی محاسباتی

ضوابط طراحی در برابر برش

ضوابط طراحی در برابر برش به منظور طراحی مقاطع بتن آرمه در بر…
حداقل آرماتور عرضی

محاسبه مقاومت برشی حاصل از آرماتورهای عرضی

محاسبه مقاومت برشی حاصل از آرماتورهای عرضی با توجه به مفاهیم مطرح شد…