دستور قرینه در اتوکد

دستور قرینه در اتوکد کمک شایانی در تسریع نقشه کشی های متقارن به شما می کند.

اموزش اتوکد

موقعیت این دستور در نرم افزار اتوکد در تب Home پنل Modify است که با آیکون مثلث های متقارن نمایش داده شده است.

دستور قرینه در اتوکد:

به کمک این دستور می توانید قرینه یک شکل را نسبت به یک محور فرضی یا واقعی ایجاد کنید.

بعد از اجرای دستور Mirror، در خط فرمان از شما می خواهد که اشیایی که می خواهیم از آنها قرینه گرفته شود را انتخاب کنید.

کلید Enter را فشار دهید.برنامه اتوکد از شما اولین نقطه محور تقارن را طلب می کند، اولین نقطه را انتخاب کنید و سپس دمین نقطه که همان انتهای محور تقارن است را انتخاب کنید.

به محض مشخص کردن محور تقارن، قرینه شی یا اشیا مورد نظر ترسیم می شود اما در خط فرمان اتوکد از شما می پرسد که آیا مایل به حذف شیء سورس هستید یا خیر.

پیش فرض خیر می باشد کلید Enter را فشار دهید تا دستور خاتمه یابد. در شکل الف زیر مثلث مورد نظر نسبت به محور تقارن AB قرینه شده و در نهایت به صورت شکل ب در آمده است.