حالت بالانس در مقاطع با آرماتور فشاری

حالت بالانس در مقاطع با آرماتور فشاری

همانطور که از نام مقاطع دوبله آرمه مشخص است، در این مقاطع علاوه بر فولاد کششی، فولاد فشاری نیز در مقطع به کار برده می شود. مقدار فولاد کششی در حالت بالانس در مقاطع دوبله آرمه را باAsb¯ نشان می دهیم.

همانطور که در فصل پیش خواندیم، حالت بالانس زمانی رخ می دهد که همزمان با رسیدن به کرنش بتن در دورترین تار فشاری مقطع به کرنش Ԑcu دورترین فولادهای کششی به حد جاری شدن می رسند.

با توجه به این تعریف در مقطع دوبله آرمه زیر، با رسم نمودار کرنش ها برای محاسبه پارامترهای مقطع، گام های محاسبات زیر در نظر گرفته می شود.

مقطع دوبله آرمه

گام های محاسبات

سوال 1 : ارتفاع ناحیه فشاری در حالت بالانس در مقطع دوبله آرمه چگونه محاسبه می شود؟

حل:

نمودار کرنش رسم شده در حالت حدی نهایی در مقطع دوبله آرمه

سوال 2: در حالت بالانس تنش ایجاد شده در فولاد فشاری چگونه محاسبه می شود؟

حل:

برای محاسبه تنش ایجاد شده در فولاد فشاری، ابتدا با کمک تشابه در نمودار کرنش ها، کرنش فولاد محاسبه شده و سپس با استفاده از آن، مقدار fs بدست می آید:

کرنش فولاد

سوال 3: مقدار Asb در مقطع چگونه محاسبه می شود؟

حل: با برقراری رابطه تعادل در مقطع داریم:

فولاد فشاری در حالت بالانس

نتایج مهم و کاربردی:

1)همانگونه که مشاهده می شود رابطه sb    دارای دو قسمت است. قسمت اول این رابطه همان Asb برای یک مقطع مستطیلی و بدون فولاد فشاری بوده و قسمت دوم این رابطه مقداری است که به دلیل اضافه شدن فولاد فشاری، به فولاد بالانس مقطع اضافه شده است.

فولاد بالانس مقطع با اضافه شدن فولاد فشاری

با اضافه شدن فولاد فشاری، مقدار فولاد بالانس مقطع افزایش یافته

بنابراین حداکثر میزان افزایش فولاد بالانس در ازای اضافه کردن فولاد فشاری به مقدار A’s برابر A’s است (با فرض اینکه جنس مصالح فولادهای فشاری و کششی یکسان باشند)

4)با تقسیم طرفین رابطه Asb بر bd، نسبت فولاد بالانس در مقطع دوبله آرمه به صورت زیر بدست می آید:

نسبت فولاد بالانس در مقطع دوبله آرمه بتن

5)در یک مقطع با فولاد کششی ثابت اضافه کردن فولاد فشاری، فولاد بالانس مقطع را افزایش داده و شکست مقطع را نرم تر می کند، به بیان دیگر مقطع در این حالت کم فولادتر می شود( شکست نرم یعنی مقطع کم فولاد).

در ادامه با بررسی چند مثال، مفاهیم ارائه شده در این قسمت را با شما عزیزان مرور می کنیم.

مثال: چنانچه به یک مقطع خمشی در حالت متعادل (بالانس) و بدون فولاد فشاری، مقداری فولاد فشاری به اندازه As اضافه کنیم، مقطع متعادل جدید کدامیک از شرایط زیر را دارد؟

1)فولادهای کششی باید به اندازه A’s افزایش یابند تا حالت متعادل برقرار گردد.

2)مقطع جدید کماکان متعادل است ولی فولادهای فشاری جاری نمی شوند.

3)مقطع با افزایش فولادهای کششی به اندازه As متعادل می گردد ولی شکل پذیری آن کاهش می یابد.

حل:

مقدار فولاد متوازن طبق روابط قبل در مقطع مستطیلی با فولاد فشاری برابراست با:

مقدار فولاد متوازن طبق روابط قبل در مقطع مستطیلی با فولاد فشاری

بنابراین با توجه به اینکه مقطع در حالت اول در وضعیت بالانس قرار دارد، مقدار فولاد کششی آن برابر A’s، برای اینکه مقطع در حالت بالانس باقی بماند، با فرض جاری شدن فولادهای فشاری باید فولادهای کششی مقطع به میزان A’s افزایش یابند. همچنین لازم به ذکر است که افزودن فولاد فشاری به مقطع باعث افزایش شکل پذیری نیز می شود. بنابراین گزینه 1 صحیح است.

مثال: در مقطع زیر دو میلگرد φ20 همجنس با فولادهای کششی در ناحیه فشاری اضافه می کنیم. حداکثر میزان افزایش فولاد بالانس مقطع چند میلی متر مربع است (π=3)

1)600                       2)500                           3)750                             4)900

حداکثر میزان افزایش فولاد بالانس مقطع

حداکثر مقدار افزایش فولاد بالانس در مقاطع با آرماتور فشاری

مثال: مقطع بتن آرمه شکل زیر، در حالت بالانس قرار دارد. نیروی کل آرماتورهای ردیف1 چند برابر نیروی کل آرماتورهای ردیف 2 می باشد؟ کرنش نهایی بتن 0.003 و کرنش تسلیم فولاد 0.002 است. جنس و سطح مقطع کلیه آرماتورها یکسان فرض شود.

1)-4                         2)+4                              3)-6                             4)+6

مقطع بتن آرمه در حالت بالانس

حل: ابتدا نمودار کرنش ها را برای این تیر رسم می کنیم:

نمودار تنش کرنش مقطع دوبله آرمه در حالت بالانس

با مشخص شدن کرنش ها، نیروی آرماتورها از حاصلضرب تنش آنها در مساحت میلگردها بدست می آید. دقت شود مقدار کرنش آرماتورهای ردیف 2 به علت جاری نشدن از حاصلضرب Ess محاسبه می شود. با توجه به خطی بودن این رابطه می توان گفت تنش آرماتورها 0.25fy می باشد.

از طرفی همانطور که مشاهده می شود، آرماتورهای ردیف 2 در ناحیه فشاری واقع شده اند، به همین علت در آنها نیروی فشاری ایجاد شده در حالی که آرماتورهای ردیف 1 در ناحیه کششی قرار گرفته اند، نیروی کششی به وجود می آید. در مبحث خمش، نیروی کششی آرماتورها را با علامت مثبت و نیروی فشاری را با علامت منفی مشخص می کنیم. بنابراین با فرض اینکه هر یک از آرماتورها برابر A باشد، خواهیم داشت:

نیروی کششی و فشاری آرماتورها در مقطع بتن

بنابراین گزینه 3 صحیح است.

مثال: حدودا با چه مقدار آرماتور فشاری بر حسب میلی متر مربع، مقطع زیر در شرایط متعادل قرار می گیرد؟(بتن از رده C20 و میلگردهای مصرفی از نوع S400 می باشد)

1)1000                     2)1500

3)500                       4)نیازی نداره.

محاسبه مقدار آرماتور فشاری در مقطع بتن

حل:

مطابق آنچه گفته شده مساحت فولاد بالانس در مقاطع با آرماتور فشاری به صورت زیر بدست می آید:

مساحت فولاد بالانس در مقاطع با آرماتور فشاری

که در آن Asb مساحت فولاد بالانس در حالت تک آرمه می باشد.

از طرفی مساحت فولاد بالانس Asb برابر است با:

16yu-min

همانطور که مشاهده می شود، مساحت فولاد موجود 1570.8 mm2 کمتر از مساحت فولاد در حالت بالانس است، بنابراین در این مقطع هیچ گاه نمی توان با افزایش فولاد فشاری شرایط حالت بالانس را ایجاد نمود، بلکه لازم است مساحت آرماتورهای کششی افزایش داده شود بنابراین سوال ایراد دارد و گزینه مناسبی نداریم.

مساحت حداقل و حداکثر فولاد کششی

در ارتباط با این موضوع به نکات زیر توجه کنید:

1)در مقاطع دوبله آرمه نیز مشابه مقاطع تک آرمه، مقدار مساحت آرماتور کششی حداقل به صورت زیر بدست می آید:

مقدار مساحت آرماتور کششی در مقطع دوبله آرمه بتنی

2)در این حالت نیز در صورتی که مساحت میلگرد تعبیه شده در مقطع به اندازه 1.33 برابر میلگرد مورد نیاز باشد می توان از کنترل ضابطه فوق صرف نظر کرد و نوشت:

مساحت میلگرد تعبیه شده در مقطع

3)مساحت میلگرد حداکثر نیز با توجه به بررسی وضعیت مرزی کشش-کنترل بدست می آید، یعنی در این حالت کرنش دورترین آرماتورهای کششی برابر Ԑy+0.003 در نظر گرفته می شود.

مثال: شکل زیر یک مقطع دوبله آرمه را نمایش می دهد، که در آن از بتن C30 و فولاد S400 استفاده شده است. با توجه به مشخصات نشان داده شده در شکل به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف)حداقل مساحت میلگرد کششی را محاسبه کنید.

ب)حداکثر مساحت مجاز میلگرد کششی چقدر است؟

حداقل مساحت میلگرد کششی

ب)با توجه به نمودار کرنش ها و با در نظر گرفتن Ԑsy+0.003 و بررسی تعادل مقطع داریم:

حداکثر مساحت مجاز میلگرد کششی در مقطع دوبله آرمه بتنی

مطلب بعدی: برش در اعضای بتن آرمه

پیج اینستاگرام سیویل 2

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *