آموزش های سیف


تنظیمات نمایش اشیاء در safe
کار با نماها
آموزش تصویری سیف
آندو و ریدو کردن مدل
تهیه عکس از پروژه
تهیه گزارش از پروژه در سیف
پرینت گرفتن از جداول
پرینت گرفتن از پروژه
کامنت گذاری و ثبت وقایع در safe
وارد کردن اطلاعات پروژه
وارد کردن اطلاعات پروژه در سیف
وارد کردن فایل پروژه
ذخیره کردن پروژه
فراخوانی یک پروژه
ساخت مدل جدید