آموزش های ایتبس


آموزش ایتبس
اختصاص دیافراگم سقف ها
تعریف تکیه گاه های سازه ای در ایتبز
گیره ها یا Snaps
طراحی دیوار برشی
ترسیم دیوارهای برشی در etabs
ترسیم سقف ها در etabs
ترسیم بادبندها در ایتبس
ترسیم تیرهای ثانویه
رسم ستون ها در etabs
طراحی تیر در etabs