بایگانی برچسب برای: پیچش

پیچش مقاطع دایره ای

پیچش در مقاومت مصالح

پیچش در مقاومت مصالح در مکانیک جامدات، پیچش یک جسم ناشی از یک گشتاور تعریف می‌شود. پی…