نوشته‌ها

حداقل نیروی برشی محاسباتی

ضوابط طراحی در برابر برش

ضوابط طراحی در برابر برش به منظور طراحی مقاطع بتن آرمه در بر…
1) ضوابط حداقل فاصله میلگردها از یکدیگر در یک سفره

محدودیت های آرماتور گذاری در اعضای خمشی

محدودیت های آرماتور گذاری در اعضای خمشی یکی از موارد مهم و اسا…