نوشته‌ها

تنش و کرنش و انواع آن

تنش و کرنش و انواع آن

تنش و کرنش و انواع آن تعریف تنش و کرنش هنگامی که نیرویی بر یک سازه یا عضوی از آن…