نوشته‌ها

تمرکز تنش

تنش در مقاومت مصالح

/
تنش در مقاومت مصالحتعریف تنش نیرو تقسیم بر مساحت برار است با …