نوشته‌ها

تمرکز تنش

تنش در مقاومت مصالح

تنش در مقاومت مصالح تعریف تنش نیرو تقسیم بر مساحت برار است با …