نوشته‌ها

حداقل مقاومت پیچشی اسمی مورد نیاز مقطع

ضوابط طراحی مقاطع تحت پیچش

ضوابط طراحی مقاطع تحت پیچش در قسمت قبل با دو پارامتر بسیار مهم…
عدم حضور نیروی محوری در مقطع

پیچش آستانه و پیچش ترک خوردگی

پیچش آستانه و پیچش ترک خوردگی در بخش قبل با نحوه ایجاد لنگر پیچشی…
نیروی متمرکز روی تیر بتنی

طراحی تیرهای عمیق

طراحی تیرهای عمیق از مفاهیم ارائه شده در فصل دوم به خاطر داری…
حداقل نیروی برشی محاسباتی

ضوابط طراحی در برابر برش

ضوابط طراحی در برابر برش به منظور طراحی مقاطع بتن آرمه در بر…