نوشته‌ها

آرماتورهای برشی اصطکاکی نسبت به صفحه برش مایل باشند

ضوابط برش اصکاکی

ضوابط برش اصکاکی هنگامی که نیروی برشی بین دو سطح از بتن به …