ستون مهار شده است یا مهار نشده

طراحی ستون های لاغر

/
طراحی ستون های لاغرمحاسبه ضریب لاغری ستون ها ستونی مطاب…
حداکثر مقدار گام محاسباتی

ضوابط میلگردهای عرضی (خاموت ها) 

/
ضوابط میلگردهای عرضی (خاموت ها) همانطور که در ابتدای این بخش گفته شد، آ…
آرماتورگذاری دو ستون بتن آرمه

محدودیت میلگردها و ضوابط آرماتورگذاری

/
محدودیت میلگردها و ضوابط آرماتورگذاری همانطور که می دانید آرماتورهای موجود در ستون ها…
خمش دو محوره

ستون تحت بار محوری و لنگر خمشی دو طرفه

/
ستون تحت بار محوری و لنگر خمشی دو طرفه در بسیاری از موارد در سازه های بتن…
منحنی اندرکنش نیروی محوری – لنگر خمشی در یک ستون بتن آرمه با مقطع مستطیلی

تقریب نمودار اندرکنش به صورت دو خطی

/
تقریب نمودار اندرکنش به صورت دو خطی یکی از روش های ساده سازی در تحلیل س…
لنگر خمشی

انواع شکست ستون

/
انواع شکست ستون به منظور اینکه با روند تغییر پارامترهای مختل…
نمودار اندرکنش خمش برش

ستون تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی یک طرفه

/
ستون تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی یک طرفه در بخش قبل خواندی…
نمودار تنش های ایجاد شده در بتن و فولاد

ستون تحت بار محوری خالص

/
ستون تحت بار محوری خالص اولین نکته ای که در خصوص ستون ها در ذه…
یک تیر بتنی تحت خمش و پیچش

اثر مشترک پیچش و خمش

/
اثر مشترک پیچش و خمش همانطور که پیش از این نیز خواندیم، یکی از …
آرماتورهای عرضی به لحاظ تامین اثر برش و پیچش

حداقل آرماتورگذاری عرضی تحت اثر مشترک پیچش و برش

/
حداقل آرماتورگذاری عرضی تحت اثر مشترک پیچش و برش همانطور که پیش از ا…
اندرکنش پیچش و برش در مقاطع قوطی شکل بتنی

اندرکنش پیچش با سایر عوامل

/
اندرکنش پیچش با سایر عواملکنترل ابعاد مقطع تحت برش و پیچش …
لنگر پیچشی مقاوم اسمی مقطع

بررسی ضوابط آرماتورگذاری پیچشی

/
بررسی ضوابط آرماتورگذاری پیچشی ضوابط آرماتور های پیچشی طولی همانطور…
حداقل مقاومت پیچشی اسمی مورد نیاز مقطع

ضوابط طراحی مقاطع تحت پیچش

/
ضوابط طراحی مقاطع تحت پیچش در قسمت قبل با دو پارامتر بسیار مهم…
عدم حضور نیروی محوری در مقطع

پیچش آستانه و پیچش ترک خوردگی

/
پیچش آستانه و پیچش ترک خوردگی در بخش قبل با نحوه ایجاد لنگر پیچشی…
پلان یک ساختمان بتن آرمه

پیچش در اعضای بتن آرمه

/
پیچش در اعضای بتن آرمه در فصل های گذشته با برخی از نیروهای …
نیروی متمرکز روی تیر بتنی

طراحی تیرهای عمیق

/
طراحی تیرهای عمیق از مفاهیم ارائه شده در فصل دوم به خاطر داری…
آرماتورهای برشی اصطکاکی نسبت به صفحه برش مایل باشند

ضوابط برش اصکاکی

/
ضوابط برش اصکاکی هنگامی که نیروی برشی بین دو سطح از بتن به …
حداقل نیروی برشی محاسباتی

ضوابط طراحی در برابر برش

/
ضوابط طراحی در برابر برش به منظور طراحی مقاطع بتن آرمه در بر…
حداقل آرماتور عرضی

اثر همزمان نیروی برشی در دو جهت

/
اثر همزمان نیروی برشی در دو جهت برخی از مقاطع بتن آرمه از قبیل ست…
حداقل آرماتور عرضی

محاسبه مقاومت برشی حاصل از آرماتورهای عرضی

/
محاسبه مقاومت برشی حاصل از آرماتورهای عرضی با توجه به مفاهیم مطرح شد…