ستون مهار شده است یا مهار نشده

طراحی ستون های لاغر

طراحی ستون های لاغر محاسبه ضریب لاغری ستون ها ستونی مطاب…
حداکثر مقدار گام محاسباتی

ضوابط میلگردهای عرضی (خاموت ها) 

ضوابط میلگردهای عرضی (خاموت ها) همانطور که در ابتدای این بخش گفته شد، آ…
آرماتورگذاری دو ستون بتن آرمه

محدودیت میلگردها و ضوابط آرماتورگذاری

محدودیت میلگردها و ضوابط آرماتورگذاری همانطور که می دانید آرماتورهای موجود در ستون ها…
خمش دو محوره

ستون تحت بار محوری و لنگر خمشی دو طرفه

ستون تحت بار محوری و لنگر خمشی دو طرفه در بسیاری از موارد در سازه های بتن…
منحنی اندرکنش نیروی محوری – لنگر خمشی در یک ستون بتن آرمه با مقطع مستطیلی

تقریب نمودار اندرکنش به صورت دو خطی

تقریب نمودار اندرکنش به صورت دو خطی یکی از روش های ساده سازی در تحلیل س…
لنگر خمشی

انواع شکست ستون

انواع شکست ستون به منظور اینکه با روند تغییر پارامترهای مختل…
نمودار اندرکنش خمش برش

ستون تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی یک طرفه

ستون تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی یک طرفه در بخش قبل خواندی…
نمودار تنش های ایجاد شده در بتن و فولاد

ستون تحت بار محوری خالص

ستون تحت بار محوری خالص اولین نکته ای که در خصوص ستون ها در ذه…
یک تیر بتنی تحت خمش و پیچش

اثر مشترک پیچش و خمش

اثر مشترک پیچش و خمش همانطور که پیش از این نیز خواندیم، یکی از …
آرماتورهای عرضی به لحاظ تامین اثر برش و پیچش

حداقل آرماتورگذاری عرضی تحت اثر مشترک پیچش و برش

حداقل آرماتورگذاری عرضی تحت اثر مشترک پیچش و برش همانطور که پیش از ا…
اندرکنش پیچش و برش در مقاطع قوطی شکل بتنی

اندرکنش پیچش با سایر عوامل

اندرکنش پیچش با سایر عوامل کنترل ابعاد مقطع تحت برش و پیچش …
لنگر پیچشی مقاوم اسمی مقطع

بررسی ضوابط آرماتورگذاری پیچشی

بررسی ضوابط آرماتورگذاری پیچشی ضوابط آرماتور های پیچشی طولی همانطور…
حداقل مقاومت پیچشی اسمی مورد نیاز مقطع

ضوابط طراحی مقاطع تحت پیچش

ضوابط طراحی مقاطع تحت پیچش در قسمت قبل با دو پارامتر بسیار مهم…
عدم حضور نیروی محوری در مقطع

پیچش آستانه و پیچش ترک خوردگی

پیچش آستانه و پیچش ترک خوردگی در بخش قبل با نحوه ایجاد لنگر پیچشی…
پلان یک ساختمان بتن آرمه

پیچش در اعضای بتن آرمه

پیچش در اعضای بتن آرمه در فصل های گذشته با برخی از نیروهای …
نیروی متمرکز روی تیر بتنی

طراحی تیرهای عمیق

طراحی تیرهای عمیق از مفاهیم ارائه شده در فصل دوم به خاطر داری…
آرماتورهای برشی اصطکاکی نسبت به صفحه برش مایل باشند

ضوابط برش اصکاکی

ضوابط برش اصکاکی هنگامی که نیروی برشی بین دو سطح از بتن به …
حداقل نیروی برشی محاسباتی

ضوابط طراحی در برابر برش

ضوابط طراحی در برابر برش به منظور طراحی مقاطع بتن آرمه در بر…
حداقل آرماتور عرضی

اثر همزمان نیروی برشی در دو جهت

اثر همزمان نیروی برشی در دو جهت برخی از مقاطع بتن آرمه از قبیل ست…
حداقل آرماتور عرضی

محاسبه مقاومت برشی حاصل از آرماتورهای عرضی

محاسبه مقاومت برشی حاصل از آرماتورهای عرضی با توجه به مفاهیم مطرح شد…