لنگر خمشی
نمودار تنش های ایجاد شده در بتن و فولاد
یک تیر بتنی تحت خمش و پیچش
اندرکنش پیچش و برش در مقاطع قوطی شکل بتنی
لنگر پیچشی مقاوم اسمی مقطع
حداقل مقاومت پیچشی اسمی مورد نیاز مقطع
عدم حضور نیروی محوری در مقطع
پلان یک ساختمان بتن آرمه
نیروی متمرکز روی تیر بتنی
آرماتورهای برشی اصطکاکی نسبت به صفحه برش مایل باشند