رسم مستطیل در اتوکد
کمان زدن در اتوکد
دستور کمان در اتوکد
دستور arc در اتوکد
منحنی کشیدن در اتوکد
کشیدن قوس در اتوکد
رسم نیم دایره در اتوکد
دستور dynamic input در اتوکد
دستور polar tracking در اتوکد
دستور Object Snap Tracking در اتوکد