آموزش اتوکد مقدماتی

در این بخش از آموزش اتوکد می توانید تمام دستورهای اتوکد را به راحتی و به صورت ویدیویی همراه با مثال مشاهده کنید و یادبگیرید.

فرمان Nearest در اتوکد
گیره ها در اتوکد
عمود کردن خط در اتوکد
گیره متن در اتوکد
دستور extend در اتوکد
دستور Osnap در اتوکد
ربع دایره و نیم دایره در اتوکد
نقطه در اتوکد
مرکز چند ضلعی در اتوکد
نشان دادن مرکز دایره در اتوکد
نشان دادن وسط خط در اتوکد
گیره در اتوکد
رسم دایره با سه مماس در اتوکد
رسم دایره مماس بر دو نقطه در اتوکد
رسم دایره با سه نقطه در اتوکد
رسم دایره با دو نقطه در اتوکد