آموزش اتوکد مقدماتی

در این بخش از آموزش اتوکد می توانید تمام دستورهای اتوکد را به راحتی و به صورت ویدیویی همراه با مثال مشاهده کنید و یادبگیرید.

اموزش autocad، گیره شیء
اموزش autocad، گیره شیء
اموزش autocad، گیره شیء
اموزش autocad، گیره شیء
اموزش autocad، گیره شیء
اموزش autocad، گیره شیء
اموزش autocad، گیره شیء
اموزش autocad، گیره شیء
اموزش autocad، گیره شیء
اموزش autocad، گیره شیء
اموزش autocad، گیره شیء
اموزش autocad، گیره شیء
رسم دایره با سه مماس در اتوکد
رسم دایره مماس بر دو نقطه در اتوکد
رسم دایره با سه نقطه در اتوکد
رسم دایره با دو نقطه در اتوکد